वाळपयचे समाजीक भलायकी केंद्र कोवीड-19 हॉस्पिटल म्हुण अधिसूचीत

ता. 12 मे 2021

सरकारान कोवीड दुयेंतींक भरती करून उपचार करपाखातीर वाळपयचे समाजीक भलायकी केंद्र कोवीड-19 हॉस्पिटल म्हुण अधिसूचीत केला.

म्हा /सप/ ऑप/ विगां/ 2021/475

Skip to content