वीज पुरवण खंडीत

ता. 10 मे 2021

ता. 12 मे 2021 दिसा 11 केव्ही कुंभारजूवा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन टोंक, मांगिराल, पोलवाडो, फोर्रा, काझा देपो, मानशेर आनी सांतईस्तेव्ह गांवच्या सरभोवतणी वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑप/ विगां/ 2021/471

Skip to content