वीज पुरवण खंडीत

ता. 10 मे 2021

ता. 11 मे 2021 दिसा 11 केव्ही उजगांव फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन मुर्डी मुळावीं शाळा, मांडवी हॅचेरीस, शांतादुर्गा, गांठण, खांडेपार बाजार, शेक्रे आनी ओपा जक्शन वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑप/ विगां/ 2021/470

Skip to content