वीज पुरवण खंडीत

ता. 10 मे 2021

ता. 12 मे 2021 दिसा 11 केव्ही 33/11केव्ही शिगांव फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान 11 केव्ही दाबाळ फिडरावयल्यान मोले आनी कुळे ग्रामपंचायत वाठारांत निर्बंधीत वीज पुरवण जातली.

म्हा /सप/ ऑप/ विगां/ 2021/471

Skip to content