वीज पुरवण खंडीत

ता. 6 मे  2021

 ता. 8 मे 2021 दिसा  11 केव्ही  निरंकाल  फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन शेळ वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 9 मे 2021 दिसा  33/11 केव्ही  बेतोडा उपकेंद्राराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.00 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन पुराय बेतोडा- निरंकाल ग्रामपंचायत वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ ऑप/ विगां/ 2021/467

Skip to content