कासावलीचे मुळावें भलायकी केंद्र कोवीड-19 हॉस्पिटल म्हुण अधिसूचीत

ता. 6 मे 2021

सरकारान कासावलीचे मुळावें भलायकी केंद्र कोवीड-19 हॉस्पिटल म्हुण अधिसूचीत केला. केंद्राच्या इमारतीतल्या वयल्या दोन मजल्यांचेर कोवीड हॉस्पिटल आसतले आनी तळमजल्यार फकत कॅज्युअल्टी सेवां चालू आसतल्यो.

म्हा /सप/ ऑप/ विगां/ 2021/465

Skip to content