9 मे दिसा बोरी पूल येरादारीक बंद

ता. 4 मे 2021

एनएच-17 ब वयल्या बोरी पुलाच्या डॅक पातळीची तपासणी आनी नोंद करपाच्या कामाखातीर ता. 9 मे 2021 दिसा सकाळी 6.00 ते 8.00 वरां मेरेन पूल सगळ्यां प्रकारच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/460

Skip to content