वीज पुरवण खंडीत

ता. 4 मे 2021

ता. 5 मे 2021 दिसा 11 केव्ही अस्नोडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन टीआयपी कॉलनी, आयओबी बँक मुळगांव, मधलोवाडो, बंडारवाडो, मयते, कैलासनगर, गणेशनगर, खोरीवाडो, पायप फॅक्टरी, सेंट क्लारा चर्च आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 6 मे 2021 दिसा 11 केव्ही अस्नोडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन व्हाळशी, मुळगांव आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/462

Skip to content