वीज पुरवण खंडीत

ता. 4 मे 2021

ता. 5 मे 2021 दिसा 11 केव्ही कुठ्ठाळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन वेर्णा मस्जीद, जक्शन, केळशी, वेलवाडो, रायदोर, उडो, शेळवण, मातोंबीआनी जांबळी वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 6 मे 2021 दिसा 11 केव्ही वास्को-1 फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन बोगमाळो, हॉलांत, चौगुले गार्डन, रंघवी इस्टेट, चिकोळणा वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 7 मे 2021 दिसा 11 केव्ही वास्को-2 फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन दाबोळी, चिकली पंचायत, आसय डोंगरी, ग्रीन व्ह्रली आनी अभिषेक इंजिनियर्स वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/461

Skip to content