वीज पुरवण खंडीत

ता. 29 एप्रिल 2021

ता. 3 मे 2021 दिसा 11 केव्ही धर्मापूर फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन वेरोडा, पयतेमड्डी, पाझरखणी, शिप्लेर, तळवाडो, भाटयेवाडो, सेंट मिंगेलवाडो, धर्मापूर चर्च, पंचायत, काऱ्यामड्डी, बोंदोरी, रॉकवाडो, नुशी हॉस्पिटल, रेल्वे गेट, वागाघोल, मिंगफॉल, शिर्ली चॅपेल, नायकवाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 3 मे 2021 दिसा 11 केव्ही धारबांदोडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 3.00 वरां मेरेन पानशी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/457

Skip to content