वीज पुरवण खंडीत

ता. 29 एप्रिल 2021

ता. 30 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही बोरी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन गंगानगर, पंडगाळ, आयुर्वेद महाविद्यालय, तिरूमला, वाजे, हळदय, वाजे डॉक, सावरगाळ, कारायमळ, झरीवाडो, बाग, चर्च, भाटी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 30 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही धारबांदोडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 3.00 वरां मेरेन शिवडें, मारगेवाडी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/455

Skip to content