वीज पुरवण खंडीत

ता. 27 एप्रिल 2021

ता. 29 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही कुंकळ्ळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन कुंकळ्ळी नगरपालिका वांठार, मुरीडा, धांडोरा, आदिबांद, कुंकळ्ळी बाजार, कुळवाडो, सावरकट्टो, मास्कणी, देमानी, भिवसा, कोट्टामळ, झुल्फाशेट आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/451

Skip to content