वीज पुरवण खंडीत

ता. 27 एप्रिल 2021

ता. 28 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही पुंडलीक नगर फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पुंडलीक नगर, हाऊसिंग बोर्ड बाजार, व्होवल पार्क, क्रांतिनगर, फॉरेस्ट गार्डन, संजय स्कुल, चोपडेकर स्कुल, महाराष्ट्रा बँक, साई सर्व्हिस, पत्रकांर कॉलनी, हॉटेल मेजेस्टिक, आल्त बेती आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 28 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही लोर्डिस कॉनव्हेंट स्कुल फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन लोर्डिस कॉनव्हेंट स्कुल आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 28 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही मांद्रे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन कोरगांव ग्रामपंचायतीचो कांय वाठार, पेठेचोवाडो, नायकवाडो, सातचेभाटले, आस्कावाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2020/448

Skip to content