वीज पुरवण खंडीत

ता. 27 एप्रिल 2021

ता. 28 एप्रिल 2021 दिसा 400 केव्हीए टी. बी. हॉस्पिटल, ताळगांव फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन चिंचोळे आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/447

Skip to content