वीज पुरवण खंडीत

ता. 27 एप्रिल 2021

ता. 28 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही सेझा गोवा सांकवाळ फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन सेंट जासिंतो बेट आनी जुवारी नगराच्या कांय वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 28 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही आरएनडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 1.30 वरां मेरेन तीन बिल्डिंग, नेक्सा, कोरमा, चंद्रगीत हॉटेल, आरजी हॉस्पिटल, वेरे विभाग, मॉडेल्स, पीडीए कॉलनी, मांडवी क्लिनीक आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 28 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही अस्नोडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन टीआयपी कॉलनी, आयओबी बँक मुळगांव, मधलोवाडो, बंडारवाडो, मयते, कैलासनगर, गणेशनगर, खोरीवाडो, पायप फॅक्टरी, सेंट क्लारा चर्च आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2020/446

Skip to content