मर्यादीत उदका पुरवण

ता. 27 एप्रिल 2021

ता. 29 एप्रिल 2021 दिसा सांखळे हांगा विठ्ठलापूर ते दत्तवाडी अशी वाळवंटी न्हंयेतल्यान 400 एमएम ची नवीन पायपलायन घालपाचे काम करपात येतले आनी त्याखातीर ह्या दिसा सांखळे मतदारसंघातल्या आमोणा, नावेली, कुडणे, सुर्ला, पाळी आनी वेळगें वाठारांत, पर्ये मतदारसंघातल्या होंडा, पिसुर्ले आनी पणशें वाठारांत आनी सांखळे नगरपालिकेच्या कांय वाठारांत मर्यादीत उदका पुरवण जातली. गिरायकांनी ह्या गैरसोयिची नोंद घेवची, अशें उदका पुरवण विभागान कळीत केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2020/450

Skip to content