वीज पुरवण खंडीत

ता. 23 एप्रिल 2021

ता. 26 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही मोले फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 1.30 वरां मेरेन बांकाटे, कांसावली, एन. सावंत, पळसकट्टा आनी साळगांवकर वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 26 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही निरंकाल फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन शेळ, कुरवाळे, चाफेगाळ वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2020/444

Skip to content