वीज पुरवण खंडीत

ता. 23 एप्रिल 2021

ता. 25 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही बेतोडा उद्देगीक वसणूक फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पुराय बेतोडा उद्देगीक वसणूक वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2020/443

Skip to content