वीज पुरवण खंडीत

ता. 23 एप्रिल 2021

ता. 24 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही बोणबाग फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन तळसाय, सावरभाट, कलमामळाचो कांय भाग, शिरशिरे, आफ्रामेंत, धोब, दत्तगड, बोणबाग, गणेशनगर, कासरवाडो वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 24 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही नाणूस फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन नवरवाडो, आंबेगाळ आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

त्याचप्रमाण ता. 24 एप्रिल 2021 दिसा 200 केव्हीए नेत्रावळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 12.30 वरां मेरेन नेत्रावळी बाजार आनी चावडी वाठारांतल्या गिरायकांक वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2020/442

Skip to content