वीज पुरवण खंडीत

ता. 22 एप्रिल 2021

ता. 23 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही कोलेदांडो आनी सुकोमड्डी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 12.30 वरां मेरेन कोलेदांडो आनी सुकोमड्डी वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2020/436

Skip to content