वीज पुरवण खंडीत

ता. 22 एप्रिल 2021

ता. 23 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही दवर्ली फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 7.00 ते 11.00 वरां मेरेन बागा, झरीवाडो, पुंडलीकनगर, वासूदेव नगर आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 23 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही बाराजण फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन नायकवाडो, तळे आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2020/435

Skip to content