वीज पुरवण खंडीत

ता. 22 एप्रिल 2021

ता. 23 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही बोरी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन तिशें, बेतकी, वयले बेतकी, आजोर्डे बोरी सर्कल, सुहास सदन, तळपवाडो, खाजोर्डा, साऊबाबा देऊळ, मांगिलवाडो, मठये, तामशिरे, पाणीवाडो, कोपले आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 23 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही पिर्णा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां देऊळवाडो, झारापकर, गवळवाडो, कामत क्रशर, सिध्दार्ते उसप आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 23 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन कार्मो लोबो, गोलती, गोम्स, मड्डात, मोरावाडो, रायबंदर, नावेली, प्रभूवाडो, फातेरी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2020/434

Skip to content