वीज पुरवण खंडीत

ता. 22 एप्रिल 2021

ता. 23 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही निरंकाल फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन भिंडे, पणसपाणी, पोडले, गोठवाडो, पायकवाडो, कामराल आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2020/433

Skip to content