वीज पुरवण खंडीत

ता. 22 एप्रिल 2021

ता. 23 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही ओल्ड गोवा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन सापेद्र, श्रीपाद भवन, वाघनगर, रिव्हरसायड विव्ह, नावेलकर हिल सिटी, नावेलकर गुदांव, मे फ्लावर एनक्लेव आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 23 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही जस्टीन मार्टिन फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन जस्टीन मार्टिन, इशा अपार्टमेंट आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 23 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन कार्मो लोबो, गोलती, गोम्स, मड्डात, मोरावाडो, रायबंदर, नावेली, प्रभूवाडो, फातेरी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2020/432

Skip to content