2 मे दिसा जुवारी पूल येरादारीक बंद

ता. 21 एप्रिल 2021

जुवारी पुलाच्या डॅक पातळीची नोंद करपाच्या कामाखातीर ता. 2 मे 2021 दिसा सकाळी 6.00 ते 9.00 वरां मेरेन पूल सगळ्यां प्रकारच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो. ह्या काळात अवजड येरादारी बोरी पूला वटेन वळोवपात येतली. प्रवाशी आनी हलक्या वाहनांखातीर कुठ्ठाळी-आगशी अशी फेरीबोट सेवा आसतली.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2020/429

Skip to content