वीज पुरवण खंडीत

ता. 21 एप्रिल 2021

ता. 22 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही लाडफे फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन कासरपाल, वडावळ, कालीका देवस्थान, नायकवाडो, देऊळवाडो, साळ, वरचावाडो, खालचावाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2020/431

Skip to content