वीज पुरवण खंडीत

ता. 21 एप्रिल 2021

ता. 22 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही शिरोडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पाडल, किर्तीनगर, काजरवाडो, गवळीवाडो, कण्णेवाळ आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना

ता. 22 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही नाणूस फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन तोर्ल वाठारांत वीज पुरवण जावची ना

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/427

Skip to content