वीज पुरवण खंडीत

ता. 21 एप्रिल 2021

ता. 22 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही मांडोप फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 7.00 ते 11.00 वरां मेरेन कालवाडो, कृजनगर, बुटीका, कायरोनगर, डायलगोना, कोल्डे, बोंबळ, बेळ्ळे, जनता बार आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 22 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही शिवोली फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पोर्तावाडो, राय, गुड्डे, कॉस्तावाडो, तारचीभाट, भाटी ओशेल आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/426

Skip to content