मतदान जावपी नगरपालिको आनी पंचायत प्रभागांतल्या कामगांर मतदारांक पगारी सुटी

ता. 21 एप्रिल 2021

23 एप्रिल दिसा मतदान जावपी मडगांव, सांगे, केपे, मुरगांव आनी म्हापशें नगरपालिकांतले आनी कारापूर-सर्वण ग्रामपंचायत वार्ड- 2 आनी वेळ्ळी ग्रामपंचायत वार्ड- 4 तले मतदांर आशिल्ले कामगांर म्हळयार उद्देगीक कामगांर, सरकारी खातीं आनी उद्देगांनी दिसवड्याचेर काम करपी, खाजगी वेपारी आस्थापनांनी काम करपी आनी हेर आस्थापनांनी काम करपी सगळ्यां कामगांर मतदारांक ता. 23 एप्रिल 2021 दिसा सरकारान पगारी सुटी जाहिर केल्या.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/428

Skip to content