वीज यंत्रणांविशीं शिटकावणी

ता. 20 एप्रिल 2021

केपे म्हालातल्या शेल्डे ग्रामपंचायत वाठारांतल्या व्होयामळ आनी घाणेमरड हांगा 11 केव्ही वीजवाहिनीसयत नवीन उबारिल्ली 200 केव्हीए ट्रान्सफॉर्मर केंद्रां ता. 26 एप्रिल 2021 दिसा चालू करतले आनी त्याफुडें ही वीज यंत्रणां तशींच चालू उरतली.

ही वीज यंत्रणां मनशाच्या आनी जनावरांच्या जीवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कात येवपा पासून पयस रावचे.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/422

Skip to content