वीज पुरवण खंडीत

ता. 20 एप्रिल 2021

ता. 21 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही फोंडा-2 फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 7.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन जेसीनगर, ज्योफिलनगर, सिल्वानगर, वालेस फार्मास्युटीकल, गोल्डन प्लाझा इमारत वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/420

Skip to content