वीज पुरवण खंडीत

ता. 19 एप्रिल 2021

ता. 20 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही सेझा गोवा सांकवाळ फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन सांकवाळ एण्डर्सन मरिन, रॉबर्ट वालेस शिपयार्ड, झोरींत, फायव्ह स्टार लॉड्री, रूआ दे मारिया, शांतादुर्गा देवस्थान आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 20 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही एमईएस फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 7.00 ते 11.00 वरां मेरेन फातिमा चर्च, लकाकी, पाली आनी दिकारपाली वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

त्याच प्रमाण ता. 20 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही साळगांव चर्च, डॉ. विली आनी मोल्लेभाट फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन साळगांव चर्च, डॉ. विली आनी मोल्लेभाट आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 20 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन मळार, आंबय, गांधी पार्क, सांतारभाट आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/415

Skip to content