वीज पुरवण खंडीत

ता. 16 एप्रिल 2021

ता. 18 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही आश्वे, मोरजी, तुयें आनी तुयें उद्देगीक वसणूक फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 7.00 ते दनपारां 3.00 वरां मेरेन मांद्रे, कोरगांव, भाईडवाडो, पेटेचोवाडो, हरमल, पालये, केरी, मांद्रे, आश्वे, पार्से, आगरवाडो, चोपडे, मोरजी, तुयें उद्देगीक वसणूक, तुयें ग्रामपंचायत आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 18 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही शिवोली फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 7.00 ते सांजेची 3.00 वरां मेरेन मार्णा, ओशेल, सोडये, खैराट, कामुर्ली, कुचेली, एमएमसी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/413

Skip to content