वीज पुरवण खंडीत

ता. 16 एप्रिल 2021

ता. 19 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही कुठ्ठाळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन केळशी, वेलवाडो, रायदोर, उडो, शेळवोणा, माटोंबी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 19 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही शर्वाणी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन शर्वाणी देवस्थान, जंगल डीटीसी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 19 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही सोनारबाग उजगांव फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन पार, कोंकण पाईप्स, हिंदुस्तान फुडस्, कोंकण पाईप्स एचटीसी, कॅटल फिड, गोवा मांस प्रकल्प आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 19 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही ओरेल फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 12.30 वरां ओरेल वांठार, असोळणा चर्च आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/411

Skip to content