वीज पुरवण खंडीत

ता. 16 एप्रिल 2021

ता. 18 एप्रिल 2021 दिसा वेर्णा उद्देगीक वसणूकेतल्या 33 केव्ही मायक्रोलॅब, फिनोलेक्स, सिप्ला, वॉटसन, कोकाकोला आनी लुपीन फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 18 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही सांकवाळ उद्देगीक वसणूक फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां सांकवाळ उद्देगीक वसणूकेतल्या सगळ्या एचटी आनी एलटी गिरायकांक वीज पुरवण जावची ना.

त्याच प्रमाण ता. 18 एप्रिल 2021 दिसा पिळर्ण उद्देगीक वसणूकेतल्या 11 केव्ही आयस फॅक्टरी आनी ओंकार फिडरावयल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/410

Skip to content