वीज पुरवण खंडीत

ता. 16 एप्रिल 2021

ता. 17 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही वास्को-1 फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन हॉलांत बीच, चर्च आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 17 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही टिपरी, ओल्ड मरड आनी वीस कलमी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 6.00 वरां मेरेन टिपरी, ओल्ड मरड , वीस कलमी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/409

Skip to content