18 एप्रिलाक बार्देस आनी पेडणे तालुक्यात लायट आसची ना

ता. 15 एप्रिल 2021

ता. 18 एप्रिल 2021 दिसा 220/110/33/11 केव्ही थिवी उपकेंद्राचेर पावसा पयलीचे दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 7.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पुराय बार्देस आनी पेडणे तालुक्यातल्या गिरायकांक वीज पुरवण जावची ना.

पुण, अस्नोडा उदका प्रकल्प, म्हापसा जिल्हा हॉस्पिटल अशां अत्यावश्यक सेवा आनी थिवी, सिरसय, कोळवाळे, पिर्ण कामुर्ली, रेवोडा/नानोडा आनी पॉव्हरग्रीड वाठारांत वीज पुरवण जातली.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/404

Skip to content