सर्वण हांगाच्या कार्यकारी अभियंत्याच्या कचेरीचे स्थलांतर

ता. 15 एप्रिल 2021

सर्वण दिवचल हांगाच्या उदकास्त्रोत खात्याच्या क्वॉटर्स प्रकल्पात आशिल्ल्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याच्या कचेरीचे स्थलांतर सर्वण हांगाच्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या नवीन प्रकल्पात केला आनी नव्या जागेत 15 एप्रिल सावन कचेरी कार्यरत जाल्या, हांची लोकांनी आनी सरकारी विभागांनी नोंद घेवची.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/405

Skip to content