सरकारी तंत्रनिकेतनात एसी-रेफ्रिजरेशन, कॉम्पूटर ग्राफीक, ब्युटीशन अभ्यासक्रम

ता. 15 एप्रिल 2021

पणजेच्या सरकारी तंत्रनिकेन संस्थेत समाजिक विकास कार्यक्रमाखाला चार म्हयन्याचो एसी-रेफ्रिजरेशन, तीन म्हयन्याचो कॉम्पूटर ग्राफिक अभ्यासक्रम आनी स म्हयन्याचो ब्युटीशनअभ्यासक्रम आयोजीत करपात येतलो. एसी-रेफ्रिजरेशन अभ्यासक्रमाक 21 एप्रिलाच्यान, कॉम्पूटर ग्राफिक अभ्यासक्रमाक 22 एप्रिलाच्यान आनी ब्युटीशन अभ्यासक्रमाक 20 एप्रिलाच्यान सुरूवात जातली.

अभ्यासक्रम प्रवेशाखातीर शारी तशेंय ग्रामीण वाठारांतले उमेदवार पात्र आसात, पुण उमेदवार काम करपी आनी विद्यार्थी आसपाक जायना.

इत्सुक उमेदवारांनी आपले एक छायाचित्र आनी आधार कार्डाच्या प्रतीसयत 20 एप्रिल 2021 पयली सरकारी तंत्रनिकेतन, पणजी हांगा संपर्क करचो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/407

Skip to content