वीज पुरवण खंडीत

ता. 15 एप्रिल 2021

ता. 16 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही पर्रा आनी गिरी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन गिरी, वेर्ला काणका, धेंपो शोरूम, शेळ, सेंट. एन्थनीवाडो, वांसीवाडो, मोंतगिरी, सांगोल्डा, गिरी खेळांमैदान, कुमयामरड, काणकाबांद, साईबाबा देऊळ, नायकावाडो, फ्रेटासवाडो, भाटीवाडो, फोंडसेवाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 16 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही शिवोली फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन शिवेली ग्रामपंचायत, मार्णा, कुचेली, एमएमसी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/405

Skip to content