वीज पुरवण खंडीत

ता. 15 एप्रिल 2021

ता. 16 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही वास्को-2 फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन चिकली, आसय डोंगरी, ग्रीनव्ह्रली आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

ता. 16 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही नार्वा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन कोनाटी, हातुर्ली मठ, झांट्ये फॅक्टरी, वरपाल आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 16 एप्रिल 2021 दिसा आके आनी दोनवाडो डीटीसी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन आके, दोनवाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

त्याचप्रमाण ता. 16 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही दिवाडी फिडरावयल्यान सकाळी 9.30 दनपारां 2.00 वरां मेरेन गोलती, नावेली, मड्डांत, रायबंदर, सोनारवाडो, प्रभूवाडो, फेतोरी, मळार, बेलसूर, विटोजन, सिकेरी आनी दिवाडी गांवच्या लागीच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/403

Skip to content