मुरगांव नगरपालिकेचो कॅश काऊंटर शेनवाराक उकतो

ता. 15 एप्रिल 2021

मुरगांव नगरपालिकेचो कॅश काऊंटर एप्रिल आनी मे 2021 म्हयन्यात प्रत्येक शेनवाराक घराचो कर, वेपार परवानो शुल्क आनी भाड्याची रोख रक्कम फारीक करपाखातीर उकतो आसतलो.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/402

Skip to content