वीज पुरवण खंडीत

ता. 12 एप्रिल 2021

ता. 15 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही कुठ्ठाळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 1.00 वरां मेरेन कुठ्ठाळी चर्च, शिंदोळी, बांदार, चर्च स्ट्रिट आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/400

Skip to content