वीज पुरवण खंडीत

ता. 9 एप्रिल 2021

ता. 12 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही कुंभारजुवा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन गावांत, रामभुवनवाडो, झोरकांतोर, बांदार आनी कुंभारजुवा गांवच्या लागीच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/398

Skip to content