वीज पुरवण खंडीत

ता. 9 एप्रिल 2021

ता. 10 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही मोले फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 1.30 वरां मेरेन जी. एन. अगरवाल डीटीसी वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 11 एप्रिल 2021 दिसा 33/ 11 केव्ही माजोर्डा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 7.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन माजोर्डा, दुगें, उतोर्डा, कालटा, कासावली, नुवे, वेर्णा, नागोवा, आरोसी आनी वेळसांव वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

त्याचप्रमाण ता. 11 एप्रिल 2021 दिसा वेर्णा उद्देगीक वसणुकेतल्या 11 केव्ही आयएफबी आनी जॉर्डन फिडरावयल्यान सकाळी 7.00 सांजेची 5.00 वरां मेरेन वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/397

Skip to content