दक्षीण गोंयांत मर्यादीत उदका पुरवण

ता. 9 एप्रिल 2021

शेल्डेच्या वीज उपकेंद्राचेर वर्सुकीं देखभालीचे काम करपा खातीर ता. 11 एप्रिल 2021 दिसा सकाळी 7.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन वीज उपकेंद्रावयल्यान वीज पुरवण खंडीत करपात येतली आनी त्या खातीर वयल्या काळांत साळावली उदका प्रक्रिया प्रकल्पाक वीज पुरवण जावची ना. देखून ता. 11 आनी 12 एप्रिल 2021 दिसा साळावली उदका प्रक्रिया प्रकल्पातल्यान दक्षीण गोंयांतल्या सांगे, केपे, साश्ट आनी मुरगांव तालुक्यांत उदका पुरवण जावची ना. गिरायकांनी ह्या गैरसोयिची नोंद घेवची, अशें उदका पुरवण विभागान कळीत केला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/392

Skip to content