सामाजिक, सांस्कृतिक जाग्यांवयल्या जमावाचेर निर्बंध लागू

ता. 8 एप्रिल 2021

राज्यांत कोरोनाचो संसर्ग वाडपाक लागिल्ल्यान उत्तर गोंय जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यान उत्तर गोंयांत सामाजिक, धार्मिक, खेळां मैदान, करमणूक, शिक्षणिक, सांस्कृतीक वा हेर खंयच्याय कार्यक्रमांच्या जाग्यांचेर जमाव वा गर्दी करपाक निर्बंध लागू केल्यात. ह्या आदेशा प्रमाण सकयले प्रमाण मर्यादा लागू केल्ली आसा.

100 लोकांची तांक आशिल्ल्या सभाघरांत तांकीच्या चडांत चड 50 टक्के वा चडांत चड 50 लोकांक, जे कमी आसतले ते. 100 परस चड तांकीच्या सभाघरांत तांकीच्या 50 टक्के वा चडांत चड 100 लोकांक, जे कमी आसा ते. उकत्या जाग्यांर वा मैदानाचेर तांच्या तांकीच्या 50 टक्के वा चडांत चड 200 लोकांक, जे कमी आसा ते. ह्या आदेशाक पाळो न दिवप्यांचेर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 खाला करवाय जातली.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/385

Skip to content