वीज पुरवण खंडीत

ता. 8 एप्रिल 2021

ता. 10 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही मोले फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते दनपारां 1.30 वरां मेरेन जी. एन. अगरवाल डीटीसी वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 10 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही मायदेऊस चर्च फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन चोगम रोड, मायदेऊस चर्च, बार्रोसवाडो, लिव्हरामेंत आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

त्याचप्रमाण ता. 10 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही मोरजी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.30 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पार्से, आगरवाडो आनी चोपडे ग्रामपंचायत वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/388

Skip to content