वीज पुरवण खंडीत

ता. 8 एप्रिल 2021

फाल्या ता. 9 एप्रिल 2021 दिसा म्हार्दोळ हांगा राखणे यंत्रणां उबारपाचे काम करपाचे आशिल्ल्यान 33 केव्ही पणजी- 2 फिडरावयल्यान सकाळी 9.00 ते 12.00 वरां मेरेन वीज पुरवण जावची ना. ते खातीर मडकय उपकेंद्राक यु/जी मडकय केबलावयल्यान वीज पुरवण जातली. इन्क्युब इथिकल, गोदरेज, सनफार्म प्रकल्पाक फोंडा उपकेंद्राच्या युजी मडकय केबलावयल्यान वीज पुरवण जातली. गोवा इस्पात आनी बालाजी उद्देगाक युजी मडकय केबलावयल्यान 50 टक्के दाबान वीज पुरवण जातली.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/387

Skip to content