वीज पुरवण खंडीत

ता. 7 एप्रिल 2021

ता. 8 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही सेंट कॅजेटन फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन सेंट कॅजेटन, शर्वाणी देवस्थान, साळगांव पुलीस स्टेशन आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 9 एप्रिल 2021 दिसा 11 केव्ही आरांदो फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरां मेरेन साळगांव पंचायती लागी आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/383

Skip to content